Trang chủ Blog

Bài viết 05/2017

Khí trong mỹ học Chu Dịch - Phần 4

Như mã minh tắc mã ứng chi, ngưu minh tắc ngưu ứng chi. Vật cố dĩ loại tương chiêu dã" (việc tốt đẹp gọi loại tốt đẹp, việc ác gọi loài ác, cùng loại sẽ tương ứng mà trỗi dậy. Như ngựa kêu thì loài ngựa ứng theo, trâu rống thì loài trâu hưởng ứng. Vì thế vật lấy loại mà gọi nhau). Từ góc độ vu thuật, "khí" là yếu tố cơ bản đồng thời vu thuật là một loại...

Khí trong mỹ học Chu Dịch - Phần 2

Trong mệnh đề nổi tiếng này, Lão Tử kết hợp 2 phạm trù "đạo" và  "khí" trong nguyên nhân biến đổi của vũ trụ. Điều đó thuyết minh "đạo" tuyệt đối "vô ngẫu" (không có đôi), biểu thị bằng con số là "nhất", tồn tại trước khi lưỡng phân trời đất. Chữ "nhất" ở đây chỉ "khí" khi chưa liệt phân âm - dương. Do mâu thuẫn nội...

Khí trong mỹ học Chu Dịch - Phần 3

Đến thời Đông Hán, Lưu Hâm, dựa vào "nguyên khí" và Dịch truyện đề xuất khái niệm "thái cực" và gọi tên "thái cực nguyên khí". Ông viết: "thái cực nguyên khí, hàm chứa 3 trong 1. Cực là trung; nguyên là khởi thuỷ" (theo Hán thu). Phát triển từ đời Đường đến đời Tống, luận về khí là tập đại thành của Trương Hoành Cự. Nhà lý luận này quan niệm khí...

Những loại sen tắm nóng lạnh inax

Nhờ có sự phát triển mạnh của công nghệ mà các sản phẩm sen vòi được sản xuất và giới thiệu cho mọi người ngày càng nhiều với những sự cải tiến hoặc là phát triển vượt bậc so với dòng sản phẩm cũ. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đem đến các thông tin giới thiệu về một số loại Sen tắm nóng lạnh inax mà bạn có thể lựa chọn. Chúc bạn đọc sẽ tìm thấy được sản...